Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ ( ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Ίδρυση-Επωνυμία- Έδρα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ .ΕΚΑΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ)»

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του σωματείου είναι:

α) η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων των αδιόριστων διασωστών- πλήρωματων ασθενοφόρου ΕΚΑΒ και η παρακολούθηση και εξέταση όλων των εργατικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν την πρόσληψη των διασωστών –πλήρωματων ασθενοφόρου, απόφοιτων της σχολής του ΕΚΑΒ και η επιδίωξη στην αξιοκρατία προσλήψεων καταρτισμένων και πιστοποιημένων απόφοιτων σχολής του ΕΚΑΒ με σειρά προτεραιότητας σε όλες τις θέσεις εργασίας που αφορούν την ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (Ε.Κ.Α.Β.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Επίσης η δίκαιη κατανομή των θέσεων διασωστών- πληρωμάτων ασθενοφόρου για την βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας, η βελτίωση της επείγουσας προνοσοκομειακης φροντίδας του πολίτη και η ανύψωση της χώρας.

β) η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων και δικαιωμάτων των αδιόριστων διασωστων πλήρωματων ασθενοφόρου σε όλους τους τομείς και μέσα που δραστηριοποιούνται στον προνοσοκομειακο χώρο (Ασθενοφόρα οχήματα, Κινητές Ιατρικές Μονάδες, Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές, Μηχανές ταχείας επέμβασης, οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς, οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς, ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας και Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες).

γ) Η ενίσχυση της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανύψωσης μελών της ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ. ΕΚΑΒ και γενικά των αδιόριστων διασωστών πλήρωματων- ασθενοφόρου ΕΚΑΒ.

δ) Η καταγγελία στις διοικητικές και δικαστικές αρχές των παραβιάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν την ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ, τα μέλη της και γενικότερα τους αδιόριστους διασωστες –πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ. Η βελτίωση της θέσης των μελών του και η εξύψωση του κύρους τους.

ε) Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και η σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ των αδιόριστων διασωστων – πλήρωματων ασθενοφόρου. Η συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς και η αλληλεγγύη και η εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.

ζ) Η διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και γενικά της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα του κλάδου και του Σωματείου.

η) Η υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των αδιόριστων διασωστών- πλήρωματων ασθενοφόρου της σχολής του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εξαναγκάζονται πλέον (κάτι που δεν γινόταν παλαιοτέρα λόγο του υπερβολικού αριθμού αποφοίτων από τη σχολή) να δουλεύουν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την εύρεση των απαραίτητων μορίων για τον διορισμό τους στο ΕΚΑΒ, καθώς και των αποφοίτων διασωστών- πληρωματων ασθενοφόρου, οι οποίοι μετά την φοίτηση τους αναγκαστήκαν να φοιτήσουν σε δεύτερη σχολή συναφούς αντικείμενου με σκοπό την εύρεση μορίων για τον διορισμό τους στο ΕΚΑΒ. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων λόγω της αισχρής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι αδιόριστοι διασώστες- πλήρωμα ασθενοφόρου να δουλεύουν για μόρια τα οποία τελικά δεν αποκτώνται.

Άρθρο 3

Μέσα

Μέσα, για επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι τα παρακάτω:

α) Η διοργάνωση συγκεντρώσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εράνων, πρόσφορων και κατάλληλων για την δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μελών του σωματείου με σκοπό τη δημιουργία υπεύθυνων και συγκροτημένων λειτουργών της Ελληνικής κοινωνίας.

β) Η εντατική παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνει το κράτος και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τους αδιόριστους διασωστες-πλήρωμα ασθενοφόρου της σχολής του ΕΚΑΒ για την βελτίωση, εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου και οι εισηγήσεις μέτρων, παρεμβάσεις, αναφορές, καταγγελίες προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος ή Διοικητικές ή Δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν τα εργασιακά και υπηρεσιακά θέματα και συμφέροντα των μελών του και τους σκοπούς του Σωματείου.

γ) Οι καταγγελίες και εγκλίσεις ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών για παραβιάσεις των εργασιακών σχέσεων των μελών, των κανονισμών και γενικά της Νομοθεσίας, καθώς επίσης και με την έγερση των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαστικών ενεργειών και την διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων προς περιφρούρηση και προαγωγή των παραπάνω συμφερόντων των μελών.

δ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και συμβουλευτικών επιτροπών για την συλλογική επεξεργασία θέσεων του σωματείου για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα των μελών του και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τους λοιπούς πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων.

ε) Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας ή ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας για την εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του σωματείου και των οικογενειών τους.

στ) Η παροχή κάθε είδους αρωγής (νομικής κλπ) προς τα μέλη για υπηρεσιακά και όχι προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τον κλάδο και τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 4

Μέλη

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε φοιτητής η απόφοιτος πιστοποιημένος η μη πιστοποιημένος της σχολής ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (Ε.Κ.Α.Β.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οσο είναι αδιόριστος στο ΕΚΑΒ η δεν είναι μόνιμα διορισμένος σε κέντρο υγείας , εφόσον η αίτησή του εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της αιτήσεως αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεώς του, μετά από αίτηση του αιτούντος, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδό της (τακτική ή έκτακτη) για την εγγραφή ή όχι.

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν, για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

Άρθρο 5

Δικαιώματα Μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου. Δικαίωμα για εκλογή στη διοίκηση του σωματείου έχουν μόνο τα Πιστοποιημένα τακτικά μελή. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του Σωματείου, που είναι υποχρεωμένα ν’ απαντήσουν στη πρόταση.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις Μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και ν’ αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Πειθαρχικές κυρώσεις

Κάθε μέλος, που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Σωματείου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:

α)γραπτή επίπληξη,

β)προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και

γ)διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως από το Δ.Σ. στον διωκόμενο δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη.

Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Άρθρο 8

Διαγραφή και αποχώρηση Μελών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διαγραφεί από το Σωματείο όποιο μέλος καθυστερεί την συνδρομή-εισφορά ενός τουλάχιστον έτους.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Άρθρο 9

Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι:

α)η Γενική Συνέλευση,

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί απ’ το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

β) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,

γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και

ε) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος, Γραμματέας και Αντιπρόεδρος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της συνέλευσης.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο και ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

Για τη λήψη απόφασης ή ψηφίσματος, με έννοια μομφής, κατά μέλους, απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων εάν πρόκειται για μυστική ψηφοφορία ή των 2/3 εάν πρόκειται για φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 11

Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση εντός του Φεβρουαρίου. Η τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου και μόνο αυτή: α)κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

β)εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,

γ)διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την προκηρύσσει 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση που φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα. Η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σε όλα τα μέλη του Σωματείου και πρέπει να καθορίζει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα.

Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και ο κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη που δεν έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα, την ίδια ημέρα της εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα οπότε υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά θέματα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε επτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν στην δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί απ’ ευθείας από το 1/3 των μελών του Σωματείου. Στην πρόσκληση ή στην αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθώς και ο τόπος και χρόνος, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 10 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα μέλος του Σωματείου να υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο για διορισμό προσωρινής διοίκησης, που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του Σωματείου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησής του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.

Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται δε η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του, εκτός εκείνων για τα οποία αρμόδια είναι μόνο η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει το Σωματείο, συλλογικώς, έναντι τρίτων σε κάθε δικαιοπραξία και εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με πρακτικό, να αναθέτει την αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση του Σωματείου, δικαιοπρακτικώς, δικαστικώς ή ενώπιον διοικητικών αρχών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του είτε παγίως είτε σε συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε 9. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου, που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων σχέσεων.

Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Σωματείου με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για έξι τουλάχιστον μήνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από 4 μέλη, με γνωστοποίηση τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος.

Β. Για συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία πέντε τουλάχιστον μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία το ταχύτερο. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή 4 από τα μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με φανερές ψηφοφορίες.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτό, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να απαλλαγεί των καθηκόντων του μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την απαλλαγή από τα καθήκοντά του, μπορεί να την υποβάλει το 1/10 των μελών του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρων

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Σωματείου, την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και το συντονισμό της δράσης του και υπογράφει τα αναγκαία έγγραφα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και τα παραστατικά στοιχεία εξόδων μαζί με τον Ταμία.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου, ο δε Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει διαδοχικά τους προηγούμενους.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Γ. Γραμματέα και Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο , έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, πλην του Ταμείου, φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο. Ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Ταμία και Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου.

Άρθρο 16

Εκλογικό Σύστημα

Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό με βάση τους σταυρούς προτίμησης οι οποίοι δεν μπορούν να είναι περισσότεροι των πέντε (5) ανά ψηφοδέλτιο. Τα ονοματεπώνυμα όσων έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ γράφονται με αλφαβητική σειρά σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εκλέγονται 9 τακτικά μέλη. Οι λοιποί ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

Άρθρο 17

Η Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή, μία (1) ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει τον κατάλογο των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Την ημέρα της μυστικής ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η διάρκεια της ψηφοφορίας, η οποία είναι τουλάχιστον τρίωρη, καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή εγγράφως ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Η καταμέτρηση γίνεται μπροστά σ’ όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει αμέσως. Ακολούθως γίνεται η μέτρηση των σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωτών.

Άρθρο 18

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν. Οι σταυροί προτίμησης δεν επιτρέπεται να είναι περισσότεροι από τρεις (3) ανά ψηφοδέλτιο. Οι λοιποί υποψήφιοι του ψηφοδελτίου είναι αναπληρωματικά μέλη με βάση τον αριθμό σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία, με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου και την υποβολή οικονομικής εκθέσεως στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Λοιπές επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο του έργου των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση. Αν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα, απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Πόροι του Σωματείου – Δωρεές - Χορηγίες

Πόροι του Σωματείου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία, κάθε είδους κληροδοσίες και δωρεές, καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει σε δωρητές, χορηγούς ή ευεργέτες προς το Σωματείο ή χάριν των σκοπών του Σωματείου οποιαδήποτε τιμητική διάκριση.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό σε ειδική καταστατική συνέλευση υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται τα μισά τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Ειδικότερα για τροποποίηση που συνίσταται σε μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 22

Διάλυση του Σωματείου

Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μελών του ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού.

Άρθρο 23

Σφραγίδα του Σωματείου

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις «ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ » στην περιφέρεια, στο κέντρο δε αυτής τις λέξεις ή το σύμβολο

σημα πασαδπαεκαβ

Άρθρο 24

Ο Σύλλογος γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης, εφόσον αποφασίσει γι΄ αυτό η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία θα περιέρχεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται ν’ απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα, σύμφωνα με το πνεύμα του.

Σε περίπτωση που τα μέλη μειωθούν κάτω από δέκα ο Σύλλογος διαλύεται με αίτηση στο Πρωτοδικείο από οποιοδήποτε μέλος.

Μέλος μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικού νόμου που θα μειώνει το όριο ηλικίας, θα ισχύει ο τελευταίος.

Άρθρο 25

Το ανά χείρας καταστατικό, αποτελούμενο από 25 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση στις 8 /4/2011. Το καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

Αθήνα 8/4/ 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου