Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Οι διασώστες - πληρώματα ασθενοφόρου που περιμένουν τα αποτελέσματα απο τον ΕΟΠΠΕΠ μπορούν να λάβούν μέρος στην προκήρυξη 7κ/2014
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2014Μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΕΟΠΠΕΠ για το αντικειμενικό πρόβλημα της έκδοσης των αποτελεσμάτων πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ (1η περίοδος 2014) και μετά από παραδοχή σχετικού αιτήματός του, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 1ης περιόδου 2014 του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση διπλώματος ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη εκδοθεί άνευ υπαιτιότητάς τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2014 για πλήρωση θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 σημειώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό τίτλου «250» και βαθμό τίτλου οκτώ «8».


Ακολούθως, μέχρι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 πρέπει να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2014, προσκομίζοντας τη «Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 1ης περιόδου 2014» συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι η παραπάνω Βεβαίωση θα αντικατασταθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ΕΟΠΠΕΠ και το αργότερο έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 από την αντίστοιχη «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν την ανωτέρω βεβαίωση πιστοποίησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου